Loading...

Integritetspolicy

Cordovan Groups integritetspolicy vid rekryteringsprocesser

Det är viktigt att värna om människors integritet i samband med rekryteringsprocesser. På Cordovan Group strävar vi därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa Dataskyddförordningen (GDPR) och övrig lagstiftning. I följande policy beskriver vi specifikt:

 • Vilka personuppgifter vi behandlar.
 • För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.
 • På vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter.
 • Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter.
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • De rättigheter du har som registrerad hos oss.

Personuppgifter vi behandlar

När du söker ett jobb genom oss kommer du att lämna viss information om dig själv, till exempel i form av CV, brev, intyg, intervju eller referenser. Detta räknas som personuppgifter som du lämnat till oss och kan vara namn, bild, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbetsplats/titel och utbildning. I vissa fall kan det vara så att du som sökande också lämnar så kallad känsliga personuppgifter, till exempel personnummer, etnisk bakgrund, politisk, religiös och filosofisk åskådning, sexuell läggning eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av känsliga personuppgifter. Men om du gör det kommer vi att behandla dem med extra vaksamhet för att värna om din integritet.

Skickar du in din ansökan via LinkedIn kommer vi att behandla de uppgifter du själv valt att ange till LinkedIn.

Ändamål för att behandla personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil när du söker en tjänst och även för att kunna matcha dig mot andra lediga tjänster.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter efter att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (se mer under Dina rättigheter som registrerad nedan). Skulle du välja att inte ge ditt samtycke till behandling kan vi tyvärr inte ta emot din ansökan eller matcha dig mot andra lediga tjänster.

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning och/eller intervjuer från dig eller tredje person behandlas dessa endast med ditt uttryckliga samtycke, något du lämnar i samband med att du gör en ansökan genom oss.

Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos oss kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

De kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i huvudsak att behandlas av Cordovan Group som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter

 • I de fall du ingår i en rekryteringsprocess vi genomför för vår uppdragsgivare och denna vill ta del av dina personuppgifter.
 • Med externa IT-leverantörer som genom sina system behandlar personuppgifter på uppdrag av Cordovan Group, men endast i den omfattning det är nödvändigt för att de ska fullgöra sina åtaganden mot Cordovan Group.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig kommer Cordovan Group att spara dina personuppgifter i två år efter det att du har lämnat ditt samtycke. Efter två år kommer Cordovan Group erbjuda dig att lämna ett nytt samtycke så att du kan fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk.

Dina rättigheter när du är registrerad hos oss.

Som registrerad hos Cordovan Group har du vissa rättigheter då det gäller dina personuppgifter och som också regleras i lag. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor om detta vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller vårt dataskyddsombud Klas Liwenborg på klas.liwenborg@cordovan.se.

Återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Cordovan Group behandlar dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallades.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftat om dina personuppgifter behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter om dig som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information till oss.

Rätt till radering
Du har under vissa omständigheter rätt till att få dina personuppgifter raderade. Det är när:

 • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för.
 • Du återkallar ditt samtycke.
 • Du invänder mot behandlingen och det inte finns tyngre vägande själ för behandlingen.
 • Personuppgifterna behandlas utan laglig grund.
 • En rättslig förpliktelse kräver radering, och Cordovan Group omfattas av sådan plikt.

Cordovan Group raderar dina personuppgifter på din egen begäran under förutsättning att Cordovan Group inte är skyldig att spara dina uppgifter i enlighet med lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära en begränsning av hur Cordovan Group behandlar dina personuppgifter. Det gäller bland annat om du bestrider att uppgifterna är korrekta och Cordovan Group måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter rätt att få ut de personuppgifter du har lämnat till oss och som berör dig. De ska i så fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om dennas behandling grundar sig på ditt samtycke och sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Cordovan Group att överföra personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål avseende Cordovan Groups behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen.

Ändringar i Cordovan Groups integritetspolicy vid rekrytering

Cordovan Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i policyn ovan. Väsentliga förändringar av villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.cordovancareer.se.